Dovolte, abychom vám v tomto předvánočním čase představili naši práci.

Tak jako každý hospodářský rok byla naše činnost zaměřena především na chov ryb na námi obhospodařovaných vodách. Naše organizace svoji činnost realizuje především na pozemcích pronajatých od LČR, SPÚ a Města Loštice. V našem vlastnictví je pouze rybník Závlaha v Doubravici. Co se týká chovatelského výsledku, byl rok 2023 průměrný. Podepsalo se na něm chladné jaro, rychlý nástup léta a s tím spojené sucho, které se protáhlo až do hlubokého podzimu. Dalším velmi negativním jevem, který má na naši práci velký dopad, je enormní tlak predátorů na naše revíry. Škody až do výše 30% ztráty rybí obsádky nám působí kormorán, volavka, vydra říční, kachna morčák. Na hrázích rybníků nám též nemalé škody působí bobr. I přes všechny tyto překážky se mám daří plnit osazovací plány, což dokazují hojné úlovky rybářů na našich revírech.

Další kapitolou naší činnosti je práce s mládeží. Kroužek malých rybářů se utěšeně rozrůstá. V roce 2024 bude mít spolu s mládežníky z Mohelnice, které naše organizace vzala pod svá křídla, takřka 50 členů.

Další naší činností je oblast údržby a modernizace námi provozovaných zařízení. Tato oblast má široký záběr, který bychom vám rádi představili.

Od počátku konfliktu na Ukrajině poskytujeme azyl cca 15 běžencům v budově tzv. ,,Haukovy pily“. Jedná se výhradně o ženy s dětmi a staré lidi. Máme velkou radost, že se nám stále daří našimi skromnými silami těmto lidem pomáhat. Nikdy totiž nevíme, kdy budeme potřebovat pomoc my sami.

Nyní si dovolím připojit malý výčet akcí, které jsme realizovali v letošním roce na našich rybochovných zařízeních.

První významnou realizací bylo Odbahnění loviště rybníku Závlaha v Doubravici, které proběhlo v lednu 2023. Z důvodu nemožnosti provést toto klasickými tech. prostředky, bylo nutno přistoupit k odbahnění technologií tzv. odsátí bahna pomocí sacího bagru. Realizaci provedla firma Sezako Prostějov. Náklady činily cca 150 tis.

Další významnou akcí byla modernizace části přivaděče vody z Retenční nádrže Žádlovice. Je to naše tzv. ,,Zlatá stoka“, kterou je voda rozváděna do všech rybníků od ,,Nádrže“ až po sádky v areálu rybářské líhně. Přivaděč v délce 110 m byl poškozen stářím a prorůstajícími kořeny z okolních stromů. Bylo nutné přikročit k výměně potrubí za nové v celé délce včetně revizních tvarovek. V rámci této rekonstrukce bylo nutné přistoupit i k výměně přívodních litinových armatur a ventilů, které nyní slouží ke  snadnější a přesnější regulaci vody do jednotlivých rybníků. Zemní práce provedla fi. Ladislav Podsklan Bouzov. Odborné práce na nové regulaci provedla fi. ŠPVS Šumperk – pobočka Mohelnice. Náklady na tuto akci činily cca140 tis. a podílelo se na ní 47. tis. i Město Loštice. Věříme, že takto investované peníze města z prostředků na pomoc místním organizacím a spolkům jsou použity maximálně účelně.

Významnou jarní akcí, kterou provedli rybáři spolu s Městem Loštice, byla oprava havarijního stavu hrází na rybníku Fučík v Žádlovicích, který je majetkem města. Hráze byly ohroženy vodní erozí na své návodní straně, což způsobovalo jejich podemílání a hrozilo vyvrácení letitých stomů na hrázi. Tato situace mohla potenciálně způsobit i protržení hráze samotné. Bylo nutné přistoupit k opevnění hráze tzv.kamennou rovnaninou. K opravě bylo použito cca 130 tun lomového kamene. Takto opevněné hráze budou roky sloužit ochraně celého vodního díla. Stavbu provedl pan Michal Posklan Loštice – zemní práce

Poslední naší akcí letošního roku je kácení topolů podél rybníka Stará Doubravice. Jde o kácení na pozemcích naší místní organizace. Důvodem takového razantního zásahu do Významného krajinného prvku byla skutečnost, že se jednalo o stromy přestárlé a převážně v havarijním stavu, ohrožující osoby i provoz na silnici mezi Palonínem a Doubravicí. Pokáceno bylo cca 100 ks topolů. Nyní probíhá úklid pozemků po těžbě a bude následovat náhradní výsadba určená odpovědnými orgány státu.

To je tedy stručný výčet naší činnosti a práce v roce 2023. Rád bych touto cestou poděkoval všem našim aktivním členům za to, že jsou ochotni se, na úkor svého volného času, podílet na práci, která ve výsledku slouží nám všem. Tito lidé se starají o krajinu a život v ní. Vedou k lásce k přírodě naše děti. A tohle všechno navíc dělají rádi, protože je to baví. Mají rádi toto společenství lidí, což není vůbec málo. Také bych rád poděkoval všem městským zastupitelům za to, že nám naslouchají a jsou ochotni nám ve vhodné chvíli podat pomocnou ruku.

Na závěr bych rád poděkoval i vám občanům. Vždyť i díky vám a díky tomu, že se účastníte našich kulturních akcí, podpoříte naši činnost.

Máme před sebou konec roku, který pro nás všechny nebyl nikterak jednoduchý. Ale věřme, že se svět dá zase do pořádku, že nás bude provázet pevné zdraví, optimizmus, jen malé výkyvy počasí a že si budeme schopni navzájem v těžkých chvílích pomáhat.

Vše nejlepší do nového roku 2024 s pozdravem Petrův zdar přejí loštičtí rybáři.

Za výbor MO ČRS LOŠTICE

Jan Konečný